Pogrzeb

Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:

 • akt zgonu z USC,
 • potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów

 

Cmentarz parafialny w RACIBOROWICACH

Uprzejmie informujemy, że trwa proces inwentaryzacji cmentarza parafialnego. Powstał także podział cmentarza na kwatery i pola, w celu łatwiejszej identyfikacji każdego grobu. Dlatego prosimy o wyraźne opisanie grobów, a także o zadbanie o ich wygląd.
Przypominamy że zgodnie z Ustawą o cmentarzach wyznaniowych i komunalnych, jeśli wyraża się wolę dalszego utrzymywania grobu, to co 20 lat należy wnosić opłatę dzierżawną. Dotyczy: Grobów ziemnych, grobowców (tzw. „piwnic”) jeśli są już zapełnionei od ostatniego pochówku upłynęło co najmniej 20 lat.

Wspomniana Ustawa zezwala na usuwanie grobów nieopłaconych i opuszczonych.Dzierżawę można opłacić w kancelarii parafii św.Małgorzaty w Raciborowicach podając przy okazji dane osoby opiekującej się grobem.

Uzyskiwane tą drogą środki finansowe pozwalają nam prowadzić rozpoczęty remont cmentarza. W ostatnim czasie została naprawiona część dachu na kaplicy cmentarnej, wyremontowano budynek gospodarczy przy wejściu na cmentarz, wymienione wszystkie rynny, wyłożono kostką brukową otoczenie kaplicy, został pomalowany dach na kaplicy cmentarnej,oraz częściowo zrobione alejki prowadzące do kaplicy, obsadzono je krzewami iglastymi, w dalszej kolejności planujemy wyłożenie kolejnych alejek kostką, posadzenie drzew ikrzewów , remont ogrodzenia cmentarnego oraz głównej alei prowadzącej do cmentarza. A także oświetlenie na cmentarzu.

Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.
Ks. Proboszcz oraz Rada Parafialna

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO w RACIBOROWICACH

 • Cmentarz jest własnością Parafii Świętej Małgorzaty w Raciborowicach. Służy do grzebania zmarłych, wyrażenia pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.
 • Cmentarzem zarządza ksiądz proboszcz.
 • Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian i tych, którzy posiadają na nim opłacone miejsce.
 • Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii, gdzie należy przedłożyć: akt zgonu z USC, kartę zgonu oraz zgodę na pogrzeb katolicki od proboszcza miejsca zamieszkania – jeśli zmarły nie był naszym parafianinem. Miejsce grzebania, jego wykopanie uzgadnia się z opiekunem cmentarza (grabarzem). Jest nim Pan Piotr Koziński, zamieszkały Prawda 50 (tel. 504 404 120), który pełni dyżur na cmentarzu od poniedziałku do soboty w godz.8.00-13.00.
 • Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, aby oszczędzić miejsce na cmentarzu.
 • Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o zaznaczenie grobu: krzyż lub pomnik oraz opis, z podaniem osób w nim pochowanych i dat.
 • Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach, licząc od daty poprzedniego pochówku (jeśli nie był to grób pogłębiany).
 • Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 • Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc rezerwowanych.
 • Na grobach można stawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć proboszczowi zaświadczenie o opłaconym miejscu oraz wymiary zewnętrzne, uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami.
 • Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez ks. proboszcza szkic pomnika. To samo dotyczy wykonania pomnika systemem gospodarczym.
 • Prace przy nagrobku (obramowanie itd.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 • Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 • Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.
 • Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki szklane, plastikowe i z tworzyw sztucznychnależy składać do kontenera, umieszczonego za bramą cmentarza. Natomiast odpady organiczne; ziemię, liście czy wiaty należy składować
  w przygotowanych do tego celu dołach na obrzeżu cmentarza.
 • Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim, bez powiadomienia o tym Administracji cmentarza.